தாவரங்களின் தகவமைப்புகள் | Adaptations of plants

தாவரங்களின் தகவமைப்புகள் | Adaptations of plants

ஒரு உயிரினத்தின் எந்த ஒரு பண்போ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியோ அந்த உயிரினத்தை அதன் வாழிடத்தில் இருக்கக் கூடிய சூழ்நிலைக்கேற்ப ஒத்துப்போக வைப்பதையே தகவமைப்பு என்கிறோம். வாழிடத்தில் இருக்கக் கூடிய நீரின் அளவை அடிப்படையாகக் கொ ண்டு, தாவரங்கள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. நீர்த்தாவரங்கள்: வறண்ட நிலத்தாவரங்கள் இடைநிலைத் தாவரங்கள் நீர்த்தாவரங்கள்: நீரூக்குள் அல்லது நீர்நிலைகளின் …

Read more

உயிர்-புவி- வேதிச்சுழற்சிகள் | Bio-Earth-Chemical Cycles

உயிர்-புவி- வேதிச்சுழற்சிகள் | Bio-Earth-Chemical Cycles

“இயற்கையானது தன்னைத்தானேபுத்துணர்வுடன் புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது.” -ஹெலன் கெல்லர் இயற்கையின் கூறுகள் அனைத்தும் தொடர்ச்சியாக மாற்றமடைந்து கொண்டும், உருமாறிக் கொண்டும் இருக்கின்றன. இயற்கை நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிவையும், மனிதனின் தலையீட்டால் சூழ்நிலையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளின் விளைவுகளையும், அவற்றிற்கான தீர்வுகளையும் சூழ்நிலை அறிவியலானது தருகின்றது. பலவகையான சூழ்நிலை சார்ந்த பிரச்சனைகளான மாசுபாடு, புவி வெப்பமயமாதல், ஓசோன் அடுக்கு …

Read more